Verplichtingen verbonden aan de vergunning

De hierboven vermelde toekenningsvoorwaarden moeten over de hele duur van de vergunning worden vervuld. De naleving van deze verplichtingen wordt gecontroleerd door het BIPT, dat de verrichte controles en de verkregen resultaten publiceert in een jaarlijks rapport.

Bovendien heeft de houder van de vergunning met name de volgende verplichtingen:

  • zorgen voor de regelmatigheid en de betrouwbaarheid van de verlening van de postdiensten; in geval van onderbreking of stopzetting van de dienstverlening is de aanbieder verplicht het Instituut onmiddellijk, en de gebruikers zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
  • aan het Instituut, de gebruikers en aanbieders van postdiensten geregeld inlichtingen verstrekken over de prijzen en de kwaliteitsnormen en de kenmerken van de aangeboden diensten;
  • het betalen van een reguleringsbijdrage om de werking van het BIPT te financieren. Daartoe wordt elk jaar – uiterlijk op 30 juni - aan het BIPT de omzet meegedeeld die behaald werd met de postdiensten in het voorgaande jaar;

inzake tewerkstelling wordt elke persoon die vergunningsplichtige activiteiten verricht vermoed te zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst.